Obciążenia emocjonalne a choroby cywilizacyjne – kontynuacja

Nie sięgając do „starożytnych Greków”, których medycyna nota bene naprawdę dostrzegała wpływ Psyche na krążenie krwi, ani do medycyny starożytnego Wschodu, warto jest przytoczyć tutaj zdanie Sir Williama Harveya, „ojca” współczesnej fizjologii układu krążenia. Pisał on w wydanym w roku 1628 dziele pt. De Motu Cordis: „każde skupienie umysłu, któremu towarzyszy albo ból albo przyjemność, nadzieja lub obawa, jest przyczyną poruszenia, którego wpływ rozciąga się na serce”.

W ciągu ostatnich lat szczególnie wiele uwagi poświęcono roli emocji („stresów emocjonalnych”) w rozwoju choroby wieńcowej i dramatycznego epizodu, jakim jest zawał serca, oraz nadciśnienia tętniczego, choć pojawiają się publikacje zwracające uwagę na znaczenie obciążeń emocjonalnych w prowokacji wczesnych objawów cukrzycy, choroby wrzodowej, nie mówiąc już o otyłości, która z kolei usposabia do większości wymienionych wyżej chorób.

Od roku 1970 wiele badań przeprowadzonych w różnych ośrodkach naukowych świata i w ramach międzynarodowych programów badawczych coraz silniej potwierdza wcześniej już wysunięte przypuszczenia, że zapadalność na chorobę wieńcową wiąże się ze szczególnym typem osobowości, z sylwetką psychiczną typu A, która jest odpowiedzialna za „zachowanie typu A”, jak je nazwano. Człowieka o zachowaniu typu A cechuje usilne dążenie do osiągnięć, sukcesów życiowych, współzawodnictwo, łatwe popadanie w rozdrażnienie, ciągły pośpiech, często gwałtowność mowy i skłonność do gestykulacji. Nie jest to równoznaczne z ciągłym pozostawaniem w stanie stresu. Jest to typ zachowania, jakim człowiek taki reaguje na różne okoliczności codziennego życia. Napór sytuacji stresowych pozostaje problemem częściowo odrębnym. Sylwetka psychiczna typu B – zachowanie rozluźnione, nie przejmowanie się zdarzeniami Wg tekstu angielskiego: Every attention of the mind that is attended with either pain or pleasure, hope or fear is the cause of an agitation which influence extends to the heart. i drobnymi trudnościami życia, pewna powolność, łagodność reakcji ruchowych, miałaby cechować ludzi mniej narażonych na chorobę wieńcową. To samo dotyczy nadciśnienia tętniczego.

Leave a Reply