Hałas i cisza: wibracje: pola elektro magnetyczne

W wielu miejscach przewijało się w tej książce stwierdzenie braku adaptacji fizjologicznej organizmu człowieka do niektórych wpływów środowiska. Porównanie wpływów środowiska, do których organizm nie przystosowuje się, reagując na powtarzane ich działanie jednakowo, zwraca uwagę na ich pewną wspólną cechę. Są to zwykle wpływy związane ze sztucznym, przez człowieka wytworzonym środowiskiem, nie występujące jako stały element jego naturalnego świata biologicznego. Na działanie tych wpływów człowiek nie był narażany w historii swojego rozwoju rodowego. Nie odgrywały one w przeszłości żadnej znaczącej roli ani jako czynniki zagrażające człowiekowi w jego życiu indywidualnym, ani w walce gatunku o przetrwanie i rozwój.

Człowiek współczesny jest twórcą własnego świata, w którym żyje i który coraz bardziej pochłania go także jako jednostkę biologiczną, wywierając różnorodne wpływy – nowe dla organizmu, głęboko nieraz modyfikujące jego czynność, nieraz uszkadzające organizm, wywołujące zmiany patologiczne, zagrażające zdrowiu i życiu. Należą do takich wpływów hałas i wibracje, działanie pól elektromagnetycznych o różnej częstotliwości i natężeniu promieniowania i wiele innych produktów działalności człowieka na polu postępu technicznego, nie wiadomo dlaczego traktowanych często jako nieodłączny atrybut, „produkt uboczny” tego postępu. Może w jakimś stopniu nieświadomość szkodliwego wpływu na organizm tego rodzaju produktów ułomności myśli technicznej albo niedoskonałości organizacji pracy, budownictwa, życia zbiorowego itd. staje się przyczyną ich tolerowania.

Leave a Reply