Człowiek pod wysokim ciśnieniem atmosferycznym

Człowiek rzadko narażony bywa na wpływ wysokiego ciśnienia otaczającej atmosfery: zdarza się to podczas pracy w kesonach, tunelach, w których utrzymywanie wysokiego ciśnienia zmniejsza niebezpieczeństwo zatopienia ich przez wodę itp.

Wysokie ciśnienie otaczającego powietrza zagraża głównie wówczas, kiedy jest ono sprężone dla usunięcia wody z konstrukcji podwodnych lub tunelów oraz podczas pracy w kesonach.

Od niedawna wysokie, rzędu 3-4 atm. ciśnienie gazu (tlenu lub mieszaniny gazowej wzbogaconej w tlen) bywa stosowane podczas niektórych zabiegów operacyjnych, wykonywanych w specjalnie do tego przystosowanych salach, oraz w celach terapeutycznych, kiedy pacjenta pozostawia się przez pewien czas w komorze hiperbarycznej. Mimo że w pierwszym przypadku chodzi o „terapeutyczne” w pewnym sensie znaczenie takiego postępowania (ułatwia podtrzymywanie życia nawet w warunkach upośledzonego podczas długotrwałego zabiegu krążenia krwi), a w drugim o jednoznacznie terapeutyczny efekt hiper- barii tlenowej, są to zarazem sytuacje wymuszające na organizmie pacjenta, ewentualnie i personelu medycznego, adaptację do działania wysokiego ciśnienia otaczającego gazu. w7 takich sytuacjach organizm człowieka obciążany jest nie tylko fizycznym wpływem wysokiego ciśnienia na powierzchnię ciała, ale również wpływem wysokich ciśnień parcjalnych (patrz str. 254) gazów wchodzących w skład mieszaniny, którą oddycha – powietrza, He, Os i in. W przypadku stosowania mieszaniny tlenu z gazami innymi niż azot bardzo istotne może być odmienne przewodnictwo cieplne tych gazów, zwiększające utratę ciepła przez organizm na drodze przewodzenia i utrudniające utrzymanie równowagi bilansu cieplnego.

Leave a Reply