Badania załogi i pasażerów samolotu typu Boeing 707

W badaniach załogi i pasażerów samolotu typu Boeing 707 lecącego przez 20 godzin na najdłuższej trasie południe-północ, z Buenos Aires do Londynu, stwierdzono przejawy stresu emocjonalnego jeszcze przez kilka dni po wylądowaniu na docelowym lotnisku. Zwiększone było wydalanie w moczu amin katecholowych z przesunięciem w kierunku przewagi ilości wydalanej adrenaliny nad ilością noradrenaliny, co traktuje się (patrz str. 230) jako przejaw pobudzenia emocjonalnego. Do reakcji „stresowej” trzeba też zaliczyć stwierdzone w omawianej sytuacji zwiększone wydalanie w moczu kortyzolu wytwarzanego w korze nadnerczy.

U członków załogi samolotu, u których przez cały czas lotu prowadzono ciągły zapis elektroence- falogramu na taśmie magnetycznej, stwierdzono zmiany wskazujące na zapadanie w „mikrosen”, drzemanie, zmęczenie. W ciągu pierwszej nocy w Londynie ludzie ci nie mogli w ogóle zasnąć,’oo jeszcze bardziej pogłębiało stres. Jak się okazało, dzień startu z Buenos Aires poprzedziła nagła fala upału.

Jest to przykład nakładania się wielu różnych czynników obciążających organizm człowieka pozostającego – zdawać by się mogło – w warunkach komfortu, spokojnej, doskonale znanej pracy. W tym przypadku było to skojarzenie przede wszystkim zmiany strefy czasu i zmiany strefy klimatycznej.

Leave a Reply