Archive for Sierpień, 2017

Zmiana warunków wykorzystania tlenu przez tkanki

Warto tu wspomnieć także o tym, że zwiększone wytwarzanie 2,3-DPG i przesunięcie w prawo krzywej dysocjacji oksyhemoglobiny stwierdzono u ludzi z przewlekłą nieswoistą chorobą oddechową i z wadami serca przebiegającymi z obniżeniem prężności tlenu we krwi. Jeszcze raz ujawnia się podobieństwo podstawowych mechanizmów fizjologicznych, umożliwiających życie zdrowych ludzi w krańcowych warunkach środowiska i życie ludzi dotkniętych ciężką chorobą. Poznawanie dróg i mechanizmów przystosowania organizmu do niezwykłego środowiska przybliża jednocześnie zrozumienie istotnych zagadnień patologii człowieka.

Czytaj dalej »

Uczestnicy wypraw himalajskich

Czas przetrwania w takich warunkach zależy jednak od wysokości nad poziomem morza. Pełna aklimatyzacja osiągana jest tylko na umiarkowanie dużych wysokościach. Na wysokości około 3000-5000 m człowiek może przebywać długi czas zachowując zdolność do wykonywania różnorakich czynności życiowych, zapewniających pokrycie podstawowych potrzeb biologicznych, społecznych i in„ ale tracąc zdolność do bardzo dużych wysiłków fizycznych, ryzykując zakłócenia w rozmnażaniu się lub obciążenie ewentualnego potomstwa wadami wrodzonymi i in. Częściowa aklimatyzacja jest możliwa do wysokości około 7000 m n.p.m. Przejawia się ona polepszeniem w ciągu kilku dni samopoczucia, funkcji neuropsychicznych, zdolności wysiłkowej itp., pozwala jednak tylko na krótkie pozostawanie na takiej wysokości.

Czytaj dalej »

Tolerancja nadmiaru i niedoboru soli – kontynuacja

Wypicie porcji wody morskiej przez człowieka, który utracił znaczną część płynów ustrojowych, może wprawdzie, zdaniem niektórych badaczy – poprawić częściowo czynność układu krążenia (odwodnienie organizmu powoduje zmniejszenie objętości krwi), ale jest to efekt trwający bardzo krótko, szybko przechodzący w stan ogólnej deterioracji i zagrożenia życia wynikający ze wzrostu stężenia osmotycznego (nadmiar soli) płynów ustrojowych. Zagadnienia te omówiono w innym miejscu książki.

Czytaj dalej »

Rytm wrażliwości na czynniki uszkadzające – kontynuacja

Ludzie pracujący lub tylko czuwający w tym okresie subiektywnie oceniają tę właśnie porę doby jako okres, w którym najsilniej odczuwają złe samopoczucie i zmęczenie. Analogiczny przebieg zmian zdolności do pracy stwierdza się zarówno w odniesieniu do pracy fizycznej, jak i umysłowej. Na rysunkach przedstawiono przebieg zmian wielu wskaźników sprawności funkcji neuro-psychicznych w ciągu doby. W przypadku pracy umysłowej większe jest zróżnicowanie indywidualne. Badaczka fińska, dr Pattkai, stwierdziła, że ludzie różniący się fazą rytmu dobowego, na którą przypadała największa sprawność intelektualna, różnili się również dobowym przebiegiem zmian aktywności układu adrenergicz- nego, wyrażającej się w ilości amin katecholowych wydalanych w moczu. U ludzi o wyraźnie większej sprawności intelektualnej w godzinach rannych, również rano wydalanie amin katecholowych osiągało szczyt. Trudno jest powiedzieć, które z tych dwu zjawisk było pierwotne – nie jest wykluczone, że przebieg rytmu aktywności układu adrenergicznego. Jeżeli tak jest, analiza poszczególnych rytmów biologicznych mogłaby służyć fizjologicznej indywidualizacji organizacji pracy.

Czytaj dalej »

Powiększanie objętości gazów zawartych w jamach ciała

Sytuacja taka może teoretycznie zagrażać kosmonautom wykonującym zadania poza pojazdem, w przestrzeni kosmicznej. Na ogół przyjmuje się, że takie niebezpieczeństwo staje się realne przy obniżeniu ciśnienia otaczającej atmosfery do około 47 mmHg, tzn. na wysokości około 19 tys. m.

Czytaj dalej »