Archive for Czerwiec, 2017

W kierunku środowiska optymalnego cz. II

Dość dobrze znane są np. granice dopuszczalnych stężeń w powietrzu substancji toksycznych, przed przekroczeniem których nie występują cechy zatrucia tymi substancjami. W Polsce wymagania pod tym względem są bardzo wysokie. Mimo to nie ma nieraz pewności, czy wieloletnie narażenie na subtoksyczne stężenie różnych substancji chemicznych jest obojętne dla zdrowia. Inny przykład. Dr P.H. Beales prowadził na początku lat sześćdziesiątych badania nad wpływem nie kontrolowanego hałasu miejskiego na słuch. Znalazł on w Sudanie grupy koczowników pustynnych, które nie zetknęły się w ogóle w życiu z hałasem zależnym od technicznej działalności człowieka. Porównał ostrość słuchu u tych ludzi, w różnym wieku, z ostrością słuchu u Amerykanów pracujących w zakładach, w których natężenie hałasu było znacznie niższe od dopuszczalnego. Słuch Sudańczyków w wieku 70-79 lat był lepszy niż Amerykanów w wieku 30-39 lat. Autor różnicę tę wiąże z wieloletnim narażeniem Amerykanów na hałas o natężeniu nie przekraczającym ustalonych norm, nie wywołujący szybkich, drastycznych zmian słuchu, ale upośledzający go stopniowo, w ciągu wielu lat.

Czytaj dalej »

Fizjologiczny koszt adaptacji

Fizjologiczny koszt adaptacji zwiększa się w miarę starzenia się organizmu. Ta utrata zdolności przystosowawczych jest jedną z najbardziej stałych cech starzenia się. Choć poznanie istoty tego procesu jest sprawą jeszcze chyba odległej przyszłości, nie ulega wątpliwości, że jest on wewnętrzną cechą organizmu. Wszystkie procesy fizjologiczne związane ze wzrostem, rozwojem i starzeniem się organizmu są sprzężone z upływem czasu. W tym sensie organizm staje się „kalendarzem zaznaczającym upływ czasu, choć nie wiadomo, co odwraca jego karty” (R.W. Brauer). Na pewno trudno byłoby zestawić ze sobą czas biologiczny i czas astronomiczny. Tym więcej pozostaje możliwości na to, aby na „upływie czasu biologicznego” odcisnęły piętno wpływy środowiska. Z punktu widzenia tematu tej książki ważny jest właśnie problem wpływu czynników środowiskowych na starzenie się organizmu. Stary problem „naturę or nur turę” w świetle wyników współczesnych badań nie daje się rozstrzygnąć na korzyść żadnej z tych alternatyw. Trzeba przyjąć, że obie są słuszne. Zatem środowisko, sposób życia mogą wywierać wpływ na rozwój procesu starzenia się organizmu człowieka.

Czytaj dalej »

Genetyczna predyspozycja do nadciśnienia

W świecie współczesnych zakładów przemysłowych, zatłoczonych urzędów i sklepów, źle izolowanych akustycznie mieszkań itd. hałas staje się jednym z najbardziej niebezpiecznych wpływów środowiskowych. W przeciwieństwie do wielu innych wpływów otoczenia u człowieka nie rozwija się adaptacja fizjologiczna do hałasu. Coraz bardziej oczywista staje się więc słuszność stwierdzenia Roberta Kocha z końca ubiegłego wieku. ,, …Nadejdzie kiedyś czas, gdy ludzkość będzie musiała rozprawić się z hałasem równie stanowczo, jak dziś rozprawia się z cholerą i dżumą”.

Czytaj dalej »