Archive for Wrzesień 23rd, 2015

Niedostatki koncepcji stresu

Słowo „stres” jest równie często używane, jak rzadko dokładnie definiowane. Zyskało ono sobie szeroką popularność w związku z koncepcją profesora Hansa Selyego, uczonego kanadyjskiego węgierskiego pochodzenia. Koncepcja ta dotyczyła właśnie znaczenia stresu jako mechanizmu odpowiedzi organizmu na obciążenia różnej natury, a zwłaszcza znaczenia stanu, który Selye określił tym mianem, w patogenezie różnych chorób. Półpopularne i popularne artykuły i książki Selyego – zresztą napisane z talentem i pobudzające wyobraźnię – oraz jego liczne odczyty i wykłady wygłaszane w różnych krajach świata (także w Warszawie) przyczyniły się do tego, że interpretacja wielu zjawisk fizjologicznych w kategoriach reakcji stresowych i dopatrywanie się w różnych zaburzeniach czynności organizmu skutków lub przejawów stresu stało się w pewnym okresie szczególną modą. W niektórych dziedzinach nauk o człowieku i w niektórych środowiskach moda ta utrzymuje się do dzisiaj.

Czytaj dalej »

Obciążenia emocjonalne a choroby cywilizacyjne

Zestawienia i statystyczne porównania częstości występowania tzw. chorób cywilizacyjnych z charakterystyką psychologiczną zapadających na nie ludzi i u ludzi, wśród których choroby te występują rzadziej, nasuwają podejrzenie, że podatność na nie ma związek z typem reagowania emocjonalnego. Znaczyłoby to, że wegetatywne reakcje emocjonalne, występujące stale w życiu codziennym człowieka i nie wykorzystywane jako ogniwo mechanizmu adaptacji do środowiska, są nie tylko reakcjami bezskutecznymi, zgoła zbędnymi, ale mogą stawać się czynnikiem współdziałającym w patogenezie niektórych chorób.

Czytaj dalej »

Ludzie zaaklimatyzowani do hipoksji wysokościowej cz. II

A. Huratado, stwierdził pogorszenie się wiązania tlenu przez hemoglobinę w miejscowości Morococha (Peru), na wysokości 4540 m n.p.m. Rzecz zabawna- także to zjawisko można było traktować jako wyraz przystosowania do niedoboru tlenu we wdychanym powietrzu. Przecież zmniejszenie powinowactwa hemoglobiny do tlenu oznaczało ułatwienie oddawania tlenu tkankom przez niosącą go z płuc oksyhemoglobinę!

Czytaj dalej »