Archive for Sierpień 6th, 2015

Kobiety ama

Kluczowe znaczenie, jako czynnik ograniczający czas przebywania arna pod wodą, ma zagrożenie hipotermią. O znaczeniu tego czynnika jest mowa na str. 356. Badania Suk Ki Honga i współpr. wykazały, że pojedynczy seans nurkowania, trwający latem około 40 min., a zimą około 25 min., powoduje obniżenie temperatury ciała z 37°C do 36,2°C lub jeszcze bardziej. Można obliczyć, że arna tracą w ciągu tego czasu około 400 kcal latem i około 600 kcal zimą. W przeliczeniu na dzień nurkowania wynosi to średnio ponad 1000 kcal (zimą nurkowanie trwa krócej). Tak znaczny wydatek energii wyrównują arna zwiększonym przyjmowaniem pokarmu: około 3000 kcal na dobę w zestawieniu z 2000 kcal przyjmowanymi przez ich nie nurkujące rówieśniczki.

Czytaj dalej »

Typy aklimatyzacji do zimna jących rejony środkowej Australii

Wspomniano już wyżej, że przez długie okresy są oni narażeni na niską temperaturę otoczenia, przed którą nie chroni ich ani odzież (nie noszą), ani bardzo prowizorycznie klecone szałasy.

Czytaj dalej »

Określenie „środowisko zmienne”

W tekście tego rozdziału często używane było określenie „środowisko zmienne”. Trzeba wyjaśnić, czy chodzi tu o stwierdzenie faktu zmienności środowiska, w jakim żyje człowiek (można np. dążyć do sztucznego zmniejszenia tej zmienności), czy o opis stanu zarówno aktualnego, jak i pożądanego na przyszłość.

Czytaj dalej »

Metaboliczne efekty amin katecholowych

Tak więc pobudzenie w układzie nerwowym, stanowiące istotę emocji, wywołuje zmiany humoralne (zmiany składu chemicznego krwi: wzrost stężenia amin katecholowych), które wpływają na tenże układ nerwowy, nasilając stan jego wzbudzenia. Można tu mówić o mechanizmie dodatniego sprzężenia zwrotnego, lawinowo nasilającego reakcje obrony lub gotowości do agresji.

Czytaj dalej »